Discussions By Condition: Lymphoma

xray result

Posted In: Lymphoma 3 Replies
 • Posted By: noktora
 • April 1, 2010
 • 02:20 PM

someone has been diagnosed with a lymphoma and has undergone chemotherapy and post petscan revealed that tha cancer became dormant.but after many months of being without any symptoms . he started getting weak all the time. an xray result indicated that he has a opaque transparency on th one lobe of his lungs.what does this indicate...please need an answer fast

Reply Flag this Discussion

3 Replies:

 • a 68 year old man has been diagnosed with a lymphoma,prior to this he has also hepatitis B. he has undergone chemotherapy and post petscan revealed that tha cancer became dormant.but after many months of being without any symptoms . he started getting weak all the time. and there are times that he gets palpitations.an xray result indicated that he has an opaque transparency on one lobe of his lung.what does this indicate...has the cancer metastasized to the lungs.please need an answer fast:confused::confused::confused::confused:
  noktora 1 Replies Flag this Response
 • Ìîæíî ëè òóò ðàçìåùàòü ññûëêè íà ñàéòû ñ ïîäáîðêàìè ñîôòà? íå çàïðåùåííî ëè ýòî ïðàâèëàìè?
  owesslotnef 45 Replies
  • August 21, 2011
  • 04:08 AM
  • 0
  Flag this Response
 • Ìîæíî ëè òóò ðàçìåùàòü ññûëêè íà ñàéòû ñ ïîäáîðêàìè ñîôòà? íå çàïðåùåííî ëè ýòî ïðàâèëàìè?
  owesslotnef 45 Replies
  • August 21, 2011
  • 05:06 AM
  • 0
  Flag this Response
Thanks! A moderator will review your post and it will be live within the next 24 hours.